U_menciedde_notMolfetta - La più piccola delle sorelle di mia nonna era zia Angelina, detta “zi menonne”. Poiché era nubile, una volta morti i miei nonni, con i quali viveva, venne a vivere a casa nostra dove è rimasta fino alla sua morte. Zi Menonne è stata per me una fonte inesauribile di storie che mi raccontava nelle sere invernali quando stavo ad ascoltarla seduto accanto al braciere. La maggior parte dei racconti erano frutto della sua fervida fantasia e non narravano vicende di re o principesse, bensì storie di gente comune, di animali, di mostri immaginari ma che erano vicini come la “ghèmme de fierre” che usciva dal camino sul tetto, la “mèlombre” che si nascondeva nello specchio della “cefunìere”,o “u menèciedde”.

GUARDA IL VIDEO

La storia del “menèciedde” che vi racconto è quella narratami dall’indimenticabile “zi menonne”.

Eiere né volte, quenne stavene le castiedde,
e pe l’arie engòere velèvene l’aciedde,
né gevenètte brave e bérefatte
che la carnaggioene biènghe come a re latte,
ca eiere l’emmidie de totte la génde
e lè mémme e u atténe faceieve chendénde.
Chémbeieve paure da chère venne,
nu garzoene ca se chièmeieve Gevènne,
 nu brave e oneste  fategatoere
ca le veléieve béiene che tutte u coere.
U atténe de la bella Susétte,
cusse eiere u noeme de la bella gevenétte,
nen vedeieve de bun’oucchie ca la figghie
s’aveieve pegghiate cure sorte d’aggigghie
pe cusse Gevènne ca faceieve u garzoene
percé spesà la veléieve a nu baroene
e appedènne mè la faceieve assaie
sola soele mézz’ alla vaie.
Gevènne però nen l’aveieve ‘ngourpe,
e nen sepperteieve cure sorte de tourte,
appedénne de notte, quénne u munne dremméieve,
da re scale soepe o titte se ne scéieve
e da ddà, titte pe titte,
svelte svelte e citte citte,
arrevéieve a la case de la nnémerate
ca u aspettéieve totte aggestate.
Né notte però arrevaie u schepreménde,
e u atténe de Susette ‘nzieme a quatte delinguénde,
a la screddàuene pegghiérene Gevènne
e le facérene nu brutte dénne:
appraime u sfrechérene de senda rascioene
po’ e mère u scettérene da soepe o trioene.
Susétte alloere da la case se ne scappaie,
e inde a nu chemménde s’arreqquaie
e re sénde moneche la tenévene quàite,
le davene chenfourte e la facévene pure raite.
Susette sapéieve de l’esse inginde
percè, come s’abbotte u palloene cu viende,
addacchessì u vénde so s’enghiéieve
e ne picche de pagauere pure tenéieve.
Re moneche l’aietévene che tutte u coere,
decénne ca eiere né gioie, none nu deloere,
acchessì, quénne arrevaie u tiembe esatte,
o chemménde nesciaie nu meninne bérefatte.
Com’eiere bedde cure meninne,
biénghe e russe e pecceninne,
eiere la gioie de tutte u chemménde
e pure lè memme eiere assè chendénde.
Passeieve u tiembe mè u meninne ne crescéieve,
nen tenéieve mélataie, mè nen s’alzéieve,
alloere re moneche penzèrene a nè méledezioene
e apprime le facérene dà nè benedeziòene,
po’ mettérene a cure povere paciarriedde
 nè toneche négre come a nu menéciedde,
ci sa cure Criste le facéieve la grazie
e le levéieve subete chéra desgrazie.
Passévene l’enne, passévene re staggioene,
però nen chengéieve chéra situazione
percé cure figghie picche crescéieve
e sembre vasce arremènéieve.
U meninne però nen se ne ‘ngarechéieve
e u chemmènde sembre allegre tenéieve
po’, siccome zembéieve come a nu aciedde,
u acchemenzérene a chiemè “u menéciedde”.
Ci inde o chemmènde u menéciedde eiere aietate,
foere do chéngiedde nen eiere seppertate
e, quenne da mezze a la strate passéieve,
nu astème o nu louchele da re femmene se pegghiéieve,
percè penzévene ca prettéieve schemmòneche
cure povere meninne che la négra tòneche.
Lè memme alloere le faciaie nu alte cappucce,
acchessì se chengéieve cure negre mucce
e, come o cheloere ca tenéieve o musse,
penzaie de falle nu cappucce russe.
Le paisène alloere acchemenzèrene a penzà
ca qualche rascioene avéda stà
ci u menéciedde chèngeieve u mucce…
re capescéieve pure nu ciucce!
Ci se mettéieve u cappucce russe,
solte, frettauene e tiembe de lusse;
ci invece u cappiedde eiere nègre
alloere nen se peteieve  stà allègre
e, siccome u russe nen u mettéieve quase mè,
re maledeziauene pu menéciedde erene assè.
S’acchemenzaie pure a sparge la voesce
ca, quenne passéieve, t’avida fa la croesce,
ci se noene uè e mèlataie
nen te  levieve pe tènda daie.
Decèvene ca eiere idde ca facéieve arraggià le chène,
ed eiere pure idde ca aumèndeieve u prizze de re pène;
eiere idde ca attréieve totte re sciagauere
ed eiere sembre idde la cause de la pagaure.
Quenne passéieve dè mèzze a la strate,
tutte se facèvene né croesce o né grattate;
stavene chire ca l’ammenèvene re péiete
e chire ca invece l’astemèvene dréiete;
chire ca l’ammenèvene ogne maledezioene
e chire ca decèvene qualche ‘razioene.
Mè u meneciedde nen le penzéieve
 a cape abbasciate se ne scéieve;
e, tenenne ‘ngourpe tutte u verròene
se retréieve inde o prettòene.
Né brutta daie lè memme meraie,
e sule saule u menéciedde allassaie.
Si, re moneche le velèvene bbène,
mè, a faue stà ferme ‘nge velèvene re catène
percè oremè aveieve fatte grénne
e penzèvene ca le petéieve capetà qualche dénne
ci se ne scéieve sule saule fore do chemmènde
e eiere sfettàute da qualche delinguènde.
Né sère però u menéciedde sparesciaie
e, pure ci re moneche u cerchérene pe d’ogne vaie,
paréieve ca u diavele su avéieve prettàte
percè da nesciauene fo chiù acchiàte.
Qualchedauene deciaie ca avéieve state acciaise
e soepe a nu arve avéieve state  appaise;
nu alte deciaie ca u avéieve viste
‘nzieme a tre o quatte oumene ‘nziste
ca zembéieve inde a nu cirche equéste
a nu paiaise la die de la féste.

U fatte è ca u menéciedde da tenne,
nen se faciaie chiù vedè da chésse vénne,
però, ci da inde a case te ménghe qualche coese,
sé a ci add’ammenè u loese;
e ci invèce t’acchie solte ca ne t’aspiette,
pigghiatille subete e statte citte,
u meneciedde a la screddaune vè e véiene
e, come te re dè, te léieve re péiene.
Velite sapè ci u so viste?
Nen vogghie l’esse scassate da la liste.

Last modified on Mercoledì, 02 Dicembre 2020 11:58

JoomBall - Cookies

© 2022 Notizie Il Fatto - Tutti i diritti riservati | CrackDown Srl - Molfetta - P.IVA 07856020727 Testata giornalistica registrata al numero 05/16 presso il Tribunale di Trani | Direttore Responsabile: Giulio Cosentino