MOLFETTA. Il Cantastorie: “Pelìteche e Peletecàuse”

By Dicembre 21, 2012

cantapolMolfetta - Quello che racconto è una mia interpretazione di quanto è accaduto nella politica molfettese nell’ultimo anno, quindi nessuno si affanni a smentire o a confermare quanto scrivo perchè:
“La storia è bella perchè varia.
Vera, falsa triste o gaia. 
Tutto dipende da chi la scrive,
chi la racconta oppure la vive”.

GUARDA IL VIDEO...

Pelìteche e Peletecàuse

S’achièvene tutte nzieme nu enne fa
percè Mleffètte velèvene chengià,
po’ s’onne nghègnète e tenèvene  la cugghie
e aie so’ addevendàte tutte nu vugghie.

Velèvene appreparà nu belle proggètte,
né cosa serie, none nu arreggètte,
né cosa penzate pe mette tutte nzieme,
come aie mò stoeche a fa che re rime.
Tenda penziere e tenda paroele,
tenda stidde appierse o soele,
tenda facce e tenda storie
ca de Mlefètte so’ la memorie.
Se veleieve appreparà nu movemènde
ca acchecchieieve tenda bella gènde,
intellettuale, fèmmene e progressiste,
‘nzieme a le giuvene e a l’ambièndaliste,
e pure qualche vecchie, ca dope tend’enne,
s’acchiaieve  passènne da chèsse vènne.
Tutte u facèvene pe né rascioene,
mette Tonine a cure pendoene,
percè orèmé nen ge la facèvene chiaue
a vedè ca sa faceieve le fatte saue.

Picche a la volte re coese però chèngèrene,
e tenda buene chiaue nen ge scèrene,
chiù d’auene acchemenzaie a mugugnè
e le comuniste nen se facèrene chiù vedè.
Qualche alte, invèce, nen l’aveieve ‘ngourpe,
penzènne d’avè avauete ci sa cè tourte,
solèmènde preccè  mò se credèieve
d’avè idde assoele u fueche de ghièieve.
Chèssa comitive, picche a la volte,
addevendaie nu gruppe de quatte solte,
la società civile se n’aveieve scappate
e assoele le partaiete avèvene allassate.

Gevènne, Pinucce, Temmèse e Lilline,
che chisse avèmme caccià Tonine,
che chisse avèmma pegghià le voete
pe levà Mlefètte dè mezze a la loete,
che chisse avèmma chengià la sorte
de cusse paiaiese votate a lè morte.
Appraieme s’acchièvene tutte e quatte
‘chessì acchengertèvene nu certe fatte,
la dia dope, po’, tutte chèngèieve
quènne Lilline Temmèse vedèieve.
Penucce alloere vedèieve Gevènne
ed eiere Temmèse a pagà u dènne,
alloere Linnine chièmèieve Penucce
pe mette Gevènne subete a la cucce.
Le fatte se stavene assè a ‘mbregghià
e nu candidate nen se petèieve acchià,
preccè ognèdauene sceieve ‘ngule o alte
penzènne ca se velèieve enghiaie la falte.

Penzèrene alloere a la società civile
e tutte se mettèrene a fa la file
ci a la poste, ci drèiete a né bènghe,
ci o trebenèle, ci drèiete a nu vènghe,
mègare s’acchieieve nu desperate
disposte pe loere a fa u candidate.
Auene u acchièrene, ed eiere pure ‘nziste,
ca aveieve state vaghèmènde de senistre
e mò faceieve u brave industriale
ca è nu mestiere ca tende vale.
Pure cusse però, vedènne la situazioene,
deciaie ca aveieve chèngiate opinioene
e nen se petèieve chiù candidà
preccè tenèieve alte coese da fa.

U vierne avèieve orèmé passate
e la staggioene avèieve arrevate,
mè u sinneche engoere nen s’acchièieve
e la cèiere a la precessioene se strescèieve.
Penzèrere alloere de chèngià peseziòene,
noene u sinneche de la coaliziòene,
mè auene capate da totta Mlefètte
“preccè è né coese addavèiere perfètte”.
Gevènne però la premèiere nen velèieve,
preccè u cule engoere l’uscechèieve,
da quènne Lilline,  chèra faccia toste,
‘ngiù avèieve ammenète a cure poste,
e penzènne a chèra brutta fegauere
nen  velèieve avè nu alte flatauere.
Pe l’alte, però, chère eiere la chendeziòene,
ci se noene u mettèvene o chèndòene
e, pe nen l’esse orèmé fatte o couste,
Gevènne degeraie cure sorte de rouspe.

N’elta coese mò aveieve capetate
inde o calte da chènichele de l’estate.
Qualche chenzegliere de la maggiorènze,
ca nen s’aveieve abbettate abbastènze,
aveieve fatte nu sorte de trademìende
o povere Tonine, assemènne i vìende
e, come ogne brave pègnettiste,
avèieve criate né bella liste,
acchessì, senza passà do pregatorie,
velèieve sciaie de Ddie  a la glorie.
“Mlefètte viva” è u nome ca s’onne date
penzènne ca neue n’avèmme scherdate
de tutte le ‘ndrallazze e de tutte le casine
ca onne fatte quènne stavene che Tonine
e mò se velèvene belle belle assetuà,
penzènne: “A chire le petimme frecà!”

Lilline decèieve “Ci velimme vènge,
nen n’ammè cèrte mette a chiènge
chi ne ‘mbarchimme chisse voltapènnèiere
ca s’onne vletate da mètine a sèiere.
Le voete. se sape, nen tènghene chelòere,
e pèrdele porte assè delòere”.
Gevènne s’ aveieve  acciaffate u moete,
ca  l’arreveieve totte chèssa loete,
e deciaie ca la facce se pèrde
ci auene se molte inde a lè mèrde
e, u fiete ca esse da chisse ‘nfème,
nen poete mescecasse cu addoere de re pène.
Pe chèsse s’avèieve pouste sfrunde
e a nesciauene velèieve dà chiù cunde.

Nu alte fatte, però, aveieve capetàte,
200 fèmmene totte arraggiàte,
avèvene ditte de l’esse stènghe
de scettà sembre loere u sènghe,
de l’esse trattate da minghiaràiele
quènne l’alte s’ènghiene le varràiele,
e onne fatte nu manefèste
addò onne ditte a tutte l’onèste
ca re coese onne da chengià,
ca volene avè pare degnetà
e, date ca Mlefètte nen tèiene pasce,
volene nu paiaiese ca le piasce.
Siccome re fèmmene so’ capa toste,
s’onne pouste loere a fa la poste
e volene arrièsce ad acchecchià
chère ca se stave pe spascià.
E, senza fa la facceproeve,
volene arrièsce a moeve
u desedèrie ca tènghene tutte
de sciaie condre a le farabbutte.
Percè tutte nzieme amme  fategà
ci Mlefètte velimme chèngià.

 

Last modified on Mercoledì, 02 Dicembre 2020 11:58

JoomBall - Cookies

© 2020 Notizie Il Fatto - Tutti i diritti riservati | CrackDown Srl - Molfetta - P.IVA 07856020727 Testata giornalistica registrata al numero 05/16 presso il Tribunale di Trani | Direttore Responsabile: Giulio Cosentino