Print this page

MOLFETTA. CANTASTORIE: Ci me la fasce fa?

By Novembre 08, 2013

raccontopietrocapursoMolfetta - Il 2 e il 3 novembre si è svolto il congresso cittadino del PD…

 GUARDA IL VIDEO

 Ci me la fasce fa?
 Du PD s’à fatte u congresse
 e, come quènne se vè è mèsse
 pure ci attinde taue stè,
 la prima letture nen capisce mè,
 l’uneca coese ca so captate
 è ca re règhele avèveve chèngiate
 e can en petèmme chiù votà
 Evvive” assoele petèmme gradà.
 Mè, ci proprie va da daiesce la veretà,
 aie chèssa volte nen velèieve parlà.
 Ognè volte sembre nu talourne
 e, a neue fiesse ne portene attourne.
 Avèieve dècise de nen perde chiù fiate,
 tènde s’avèvene già accherdate,
 avèvene dècise tutte loere
 e aie, certe, arremènèieve daffoere.
 E alloere, ci è ca me la fasce fa?
 Me stoeche citte, tènde ma và passà.
 Però po’ aie so penzàte,
 ca è perse ogne allassàte
 e, ci nen parle o congrèsse,
 chire me fascene arrèiete fèsse.
 E, pe famme megghie capàie,
 so pegghiate la uaiardàie
 de spiegamme a la melfettèiese
 adacchessì da tutte so ‘ndèiese.
 Emme vinde l’elèziòene,
 ed è state né bella sfaziòene.
 Tutte ‘nzieme u carre emme trate,
 picche però s’onne calzate
 e, senze ca neue ne sapèmme nudde,
 n’onne trattate da mescerudde,
 percè o sinneche onne date u loese
 e n’onne allassate assoele la scecoesce.
 S’onne spartàuete re poltrone
 a la facce de neue chegghiòene
 ca la pèiete prettimme o parèiete
 e o partàiete tenimme fèiete.
 Disce: “Cè d’è? Te ne vè ‘ngascètte?
 Pure taue ne velieve né fette?
 Ed è preccè nudde si avàuete
 ca te si tènda resendàuete?”
 La prima tèssere la pegghibbe a vind’ènne
 e mò d’ènne ne tènghe sessènde,
 nudde so avauete mè,
 nudde so addemènnète mè
 e, ci né mène so petauete dà,
 mè do penzate “Ci te la fasce fa!”
 E alloere percè me ‘ngazze?
 Aie nen so assàuete pazze.
 Pure ci stoeche tènd’enne da chinde,
 nen so’ paroele ca scètte o viende.
 Può darse ca aie so’ nu fèsse,
 percè dà è state, è, e avà l’esse.
 Ci nen t’acchie o cafè,
 e nu cèmbotte po’ nen fè,
 poute pèrde assoele u fiate,
 percè l’alte t’onne gabbate,
 e, a la facce de la dèmocrazie,
 dà chemmènne l’oligarchìe.
 E alloere cè stoeche a fa,
 ci re coese nen pozze chèngià?
 O me ne voeche da n’elta vènne,
 acchessì nen zazze chiù dènne,
 o ci se noene me stoeche citte
 e vè nnènze ci è chiù dritte.
 U fatte è ca, ci me ne voeche,
 e dà chiaue aie nen ge stoeche,
 fazze assoele nu piacèiere
 a ci pènze ca è nu dovèiere
 chemènnè senze ca nesciauene
 po’ te rombe le chegghiauene.
 E alloere so dècise d’arremémè
 adaccessì ve fazze vedè
 ca nen è condre a nu crestiéne
 ca aie vogghie fa barriéne.
 Giulie è mèieche nen me despiàsce,
 nen è che d’idde ca a da fa pasce,
 mè che ci voele chemménnè,
 senza fasse mè vedè;
 che ci pènze ca simme preccenidde
 senza fèteche e senza creviedde;
 cge ci pènze can en tenimme coere
 de vletanne condre a loere;
 che ci penze ca nen ne petimme stèngà
 e sembre loere onne da mènescià.
 Né sèiere, però, emme fatte vedè,
 ca nen ne potene cheménnè.
 Si, tènghene tessere e voete,
 mè e nèue nen ne tènghene soete.
 E né sèiere emme dimostrate
 ca, pure ci simme crestiène aggarbate,
 ogne tènde u cazze nu rembimme
 e u respette n’aspettimme.
 Percè da chinde simme tutte uguale,
 e ognèdauene come o alte vale,
 e nen esiste ci è chù ‘nziste
 percè è u praime de la liste.
 Chiù de chèsse nen pozze daiesce,
 percè so’ n’omene de pasce.
 La dèmocrazie è né coese pesènde
 mè, ci la portene tutte quènde,
 u partaiete certe salvimme
 e de nesciauene pagauere tenimme.
 

Last modified on Mercoledì, 02 Dicembre 2020 11:58